ESCOLA

Com accedir-hi

Atès que és l’únic centre de titularitat pública existent a Catalunya té la consideració de centre pluriterritorial; hi poden accedir alumnes de qualsevol lloc de Catalunya sense que la proximitat del domicili suposi cap preferència d’accés.

La particularitat del projecte fa que el sistema d’accés sigui diferent dels altres centres educatius.
Per a ser admès al centre és imprescindible passar una prova:

Proves d’accés a Primària
Proves d’accés a Secundària
Proves d’accés a Batxillerat

Al cicle inicial (1r i 2n de primària) es valoraran les aptituds artístiques
Per a cursos més avançats tant de l’etapa de primària com de secundària es valoraran les aptituds i els coneixements artístics de l’especialitat a la qual es vol accedir.

Per ser admès a l’etapa de secundària, l’alumnat que ja és al centre, ha d’haver superat la prova d’accés a estudis de grau professional de música o dansa que ve marcada pel departament d’educació.

Les proves d’accés es fan entre les dates de preinscripció i la matrícula. Per accedir en el curs acadèmic 24- 25 les proves d’accés a primària es preveuen entre el mes d’abril i maig (es publicaran a la web del centre)